TV-152

    TV-152
  1
Biologie   Bîcu A. 
Mark. Prod. V-V Muntean N. 302
  404
L 2 L.străină
U Zamșa D. /Doru M. 408/207
N 3 Electrotehnica  
I Popescu T. 406
  4 Ora de dirigenție
  Botnari A. 403
  5    
     
  1 Istoria  
     
M Gangan S. 205
A 2 Matematica
R Pocropivnîi A.           215 315
Ț 3
Ed.civică Gangan S. 205
Geograf.  Sîrbu R. 407
I
  4
Informatica
Oenologia I.    Nogailîc O. 309
  Cociorvă S. 415 
  5    
M 1 Chimia alimentară  
I Botnari A. 404
E 2 L.română  
R Sorescu N. 405
C 3 Ed,fizică
U Beșliu V. s/s
R 4  
I    
  5    
  1 Matematica  
  Pocropivnîi A.           215
J 2
Fizica       Tessa S.      411
Chimia alim. Botnari A. 404
O
I 3 Oenologie.Som I
  Nogailîc O. 309
  4
 
Electroteh. Popescu T. 406
 
  5    
 
1
Informatica  
V Cociorvă S. 415
I 2
Chimia alimentară
 
N Botnari A. 403
E 3
Chimia Botnari A.  403
L.rom. Sorescu N. 405
R
I 4 Chimia alimentară  Botnari A. 403  
  5    
     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *